assistentes@doktershuisoudenoorden.nl

Huisregels

Privacy Statement

Dit is de privacy verklaring van de gezamenlijke huisartsenpraktijken in het Doktershuis Oude Noorden, Bergweg 216, Rotterdam. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website en in persoonlijke contacten (tijdens spreekuur, afspraak met arts of assistente). Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet apart aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening adequaat, soepel en gemakkelijk te laten verlopen.
Verzamelde gegevens Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
* het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
* het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
* het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten;
* het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
* het behandelen van geschillen;
* het doen uitoefenen van accountantscontrole;
* het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
* verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;
Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. Lees hier meer over in ons Cookiestatement.
Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:
* degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
* degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
* zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
* derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
* anderen, indien:
o u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
o de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).
* onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek), hiervoor dient u per keer dat u meedoet aan een onderzoek ondubbelzinnig toestemming te verlenen.
Cameratoezicht:
Wij hebben in de openbare ruimtes camera’s hangen. De camera’s binnen zijn alleen gericht op de balie in de hal en op de wachtruimte. Bij de balie hangt een bordje waarop het cameratoezicht is bekend gemaakt aan de bezoekers. Bij het gebruik van de camera worden gevoelige persoonsgegevens verwerkt, namelijk video-opnames van beeld en geluid. Deze opnamen worden binnen een week verwijderd. Soms vragen wij u of u het goed vindt dat wij gesprekken tussen u en de arts opnemen op video. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt voor onderwijs op de universiteit. Deze beelden worden niet vernietigd. Als u niet wilt worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden dan mag u dit aangeven.
Uw gegevens, uw rechten:
* Uw gegevens worden door ons bewaard en gebruikt zolang u patiënt bent van onze praktijk, en zolang u niet heeft aangegeven dat uw gegevens moeten worden verwijderd uit onze systemen (met in acht name van de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar)
* Gegevensbeveiliging: onze systemen zijn zodanig aangepast en beveiligd dat externe toegang niet mogelijk is zonder autorisatiecodes.
* U heeft recht op inzage in de door ons gebruikte gegevens, in de manier waarop wij deze gegevens doorsturen naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld het ziekenhuis). U heeft ten alle tijden het recht op inzage, het recht op correctie en het recht op verwijdering (met in acht name van de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar).
* Wij moeten zorgen voor een voor u geschikte wijze van toezending van uw gegevens indien u daarom vraagt.
* Wij moeten er ook voor zorgen uw toestemming te vragen om uw gegevens te mogen gebruiken, door te sturen en te bewaren. U heeft het recht die toestemming niet te geven. Ook heeft u het recht om uw toestemming te wijzigen of in te trekken. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken.
o Bij uw eerstvolgende bezoek aan onze praktijk zullen wij u een vragenlijst voorleggen waarin u om specifieke toestemming wordt gevraagd voor het gebruiken, opslaan en verwerken van uw persoons- en medische gegevens. Zonder uw toestemming en handtekening kunnen wij u niet behandelen of doorverwijzen.
* Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. De AP is verplicht om uw klacht te behandelen.

Cookies

Het gebruik van cookies op onze website

Tijdens een bezoek aan onze website worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder treft een u korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke (externe) websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot leggen wij kort uit wat u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan websites via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Hoe werken cookies

Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens, een gekozen (taal)instelling of geplaatste bestellingen. Functionele cookies zijn het type cookies die veel gemak bieden, met name bij het gebruik van websites die u vaker bezoekt.
Naast deze functionele cookies kennen we nog een tweede type cookies. Deze cookies analyseren (anoniem) uw surfgedrag en worden veelal gebruikt om uw bezoek op een website te analyseren (aantallen bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc). Deze cookies brengen voordelen voor u mee. De cookies kunnen namelijk worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Beleid met betrekking tot inzet cookies

Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair zijn bedoeld om op hoofdlijnen uw surfgedrag vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren uw surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen dan ook geen persoonsgegevens.
Wel wordt op onze website gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden — waaronder een aantal social media plug-ins (bv. Facebook, Google+, Twitter e.a.). Deze diensten en plug-ins worden onder andere ingezet voor het delen van content op andere sociale platformen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Uw privacy dient hierbij uiteraard zoveel mogelijk te worden beschermd. Welke diensten en social media plug-ins van derden er precies worden ingezet op onze websites, staat in bovenstaand overzicht beschreven.
Dit cookiebeleid is overigens alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken geen gebruik van en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Liever geen cookies toestaan?

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het ‘Help’-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.
Voor de meest gebruikte browsers vindt u op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier:

Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze diensten.